Adatvédelmi Tájékoztató

Előfizetőinkkel kapcsolatos adatkezelés

A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ügyfeleinket az alábbiakról tájékoztatjuk.

1. A Szolgáltató (a továbbiakban: „Adatkezelő”) adatai:

Invinetwork Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-342536
Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 17.
Telefonszám:
E-mail: ugyfelszolgalat@invinetwork.hu
Felügyeleti szerv: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Adószám: 26746472-2-41
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-

2. Jogszabályi hivatkozások:

Jelen szabályozás az alábbi jogszabályokon, ajánlásokon alapul:
- Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk;
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második könyv, Harmadik rész;
- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: az „Infotv.”);
- elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: az „Eht.”);
- a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosító kijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet;
- az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet (a továbbiakban: az „Eszr.”);
- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (Infotv.);
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendelet (GDPR).

3. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett” vagy „Előfizető” vagy „Ügyfél”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat és az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
Adatfeldolgozó: : az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.
Nyilvánosságra hozatal: : valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára.
Adattörlés: : az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.
Profilalkotás: : személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

4. A Szolgáltató által kezelhető személyes adatok köre:

A Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban állók (előfizetők) személyes adatai.

4.1.Személyes adatok:

Az előfizetői szerződés megkötéséhez az Eht. 129. § (5) bekezdésére figyelemmel általában a következő személyes előfizetői adatok szükségesek (amennyiben a szolgáltatás jellege azt indokolja):
a.) az Előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye,
b.) az Előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma,
c.) egyéni Előfizető esetén az Előfizető születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje,
d.) korlátozottan cselekvőképes Előfizető esetén az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződésben a törvényes képviselő a.), b.) és c.) pont szerinti adatai,
e.) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek,
f.) az előfizetői hozzáférési pont helye.

4.2. Az Előfizető adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatai:

a) az előfizetői névjegyzékre,
b) az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítésére;
c) üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezelésére,
c) a tételes számlamelléklet, illetve a hívásrészletező igénylésére,
e) az egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozatok.

4.3. A számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából kezelt adatok:

a) jelen Adatvédelmi Tájékoztató 4.1. pontjában meghatározott adatok;
b) nem egyéni Előfizető esetén az Előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint szükség esetén a pénzforgalmi számlaszáma;
c) az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója;
d) az Előfizető címe és az állomás típusa;
e) az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma;
f) a hívó és a hívott előfizetői számok;
g) a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a lefolytatott beszélgetés időtartama, illetőleg a továbbított adat terjedelme, valamint a szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén az alkalmazott azonosítók;
h) a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma;
i) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok;
j) tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei;
k) telefon szolgáltatás esetén az Előfizetők és felhasználók részéről igénybe vehető egyéb, nem elektronikus hírközlési szolgáltatásra, különösen annak számlázására vonatkozó adatok;
l) az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez jogellenesen alkalmazott - így különösen a tulajdonosa által letiltott - előfizetői végberendezések használatára, illetve annak kísérletére vonatkozóan a szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatában keletkező adatok.

4.4. Bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatmegőrzés:

a) helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az Eht. 129. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt adatok (jelen Tájékoztató 4.1. pontjában foglaltak szerint);
b) helyhez kötött telefonszolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont hívószáma vagy egyéb, az előfizető, felhasználó egyedi azonosításához szükséges - az előfizetői szerződésben rögzített, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltató által egyéb módon az előfizetőhöz, felhasználóhoz rendelt - állandó műszaki-technikai azonosítók;
c) helyhez kötött telefonszolgáltatás, helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont létesítési címe és típusa;
d) helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a kommunikációban részt vevő előfizetők, felhasználók hívószámai, egyedi műszaki-technikai azonosítói, felhasználói azonosítói, az igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa, a kommunikáció dátuma, kezdő és záró időpontja;
e) helyhez kötött telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja igénybevételénél alkalmazott hívásátirányítás és hívástovábbítás esetén a hívásfelépítésben részt vevő köztes előfizetői vagy felhasználói hívószámok;
f) internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a szándékolt címzett irányában megkezdett kommunikációra vonatkozóan a d) pont szerinti adatok;
g) internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa és a szolgáltatás előfizető vagy felhasználó általi igénybevételének dátuma, kezdő és záró időpontja, az igénybevételnél használt IP cím, felhasználói azonosító, hívószám;
h) internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja során az előfizetők, felhasználók egyedi műszaki-technikai azonosítóinak az elektronikus hírközlési szolgáltató általi bármely átalakításának követéséhez szükséges adatok (IP cím, portszám).

4.5. Hangfelvételek:

a) A telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői bejelentések (panasz és hibabejelentés) hangfelvétele.
b) Távollévők között telefonon történt szerződéskötés, szolgáltatás megrendelés hangfelvétele.

5. A személyes adatok tárolásának időtartama és módja:

5.1. Tárolás időtartama:

A jelen Tájékoztató 3.1. pontjában feltüntetett adatok az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 143. § (2) bekezdése szerint a szerződés megszűnését követő 1 évig kezelhetők.
A telefonos ügyfélszolgálatra érkező bejelentésről készült hangfelvételek a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti időpontig megőrizhetők: bejelentéstől számított 5 év.
Hibaelhárítással kapcsolatos valamennyi adat esetében a megőrzési idő: hibaelhárítástól számított 1 év.
Bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatmegőrzés esetében az előfizetői adatok az Eht. 159/A. § (3) bekezdése szerint őrizhetők meg: a szerződés megszűnését vagy az adatok keletkezését követő 1 év; sikertelen hívások esetén fél év.

5.2. A tárolás módja: vegyes (gépi feldolgozás és/vagy papír alapú megőrzés)

6. A személyes adatok továbbításának esetei:

Az elektronikus hírközlési szolgáltatók az előfizetői adatokat egymásnak átadhatják:

a.) az Eht. 158. § alapján, a díjfizetési, illetőleg szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, a szerződéskötés megtagadása céljából;
b.) Eht. 162. § (4) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatóknak az országos belföldi tudakozó nyújtása, valamint az előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele céljából kötelesek átadni – az Előfizető hozzájárulásától függően – az előfizetői adatokat; az így átadott előfizetői adatok ettől eltérő célra nem használhatók fel;
c.) az Eht. 150. § alapján a számhordozhatóság biztosítása céljából;
d.) a Szolgáltató által forgalmazott, más szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások szolgáltatói számára, az Előfizető hozzájárulásával, az Előfizetőnek az adott szolgáltatás igénybevételére kötött szerződéshez szükséges adatait. A MindigTv szolgáltatás kapcsán az adatokat átadjuk az Antenna Hungária Zrt. részére. Az Antenna Hungária Zrt. adatkezelési tájékoztatója ide kattintva érhető el.

6.1. A Szolgáltató a GDPR. 28. cikke alapján jogosult a részére a szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai infrastruktúrát biztosító, illetve a szolgáltatás nyújtásához igénybe vett más megbízottjainak, alvállalkozóinak az adatvédelmi szabályok betartása és titoktartási kötelezettség vállalása mellett – kizárólag a szolgáltatás nyújtásához szükséges – adatokat adatfeldolgozás céljából átadni. A Szolgáltató a GDPR 28. cikkének megfelelő szerződést köt az adatfeldolgozókkal.

6.2. A Szolgáltató a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, illetve az Eht. 118. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződéskötés megtagadásának céljából jogosult az Eht. 157. § szerint jogszerűen kezelhető adatok körében az Előfizető azonosításához szükséges adatokat, valamint az átadásnak az indokáról szóló tájékoztatást másik elektronikus hírközlési szolgáltatónak átadni, vagy attól átvenni, illetőleg - azzal az adattartalommal - közös adatállományt létrehozni.

6.3. Az Előfizető adatai abban az esetben adhatók át, illetve kerülhetnek be a közös adatállományba, ha
a) egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő, bármely egyetemes szolgáltatóval szemben fennálló, három hónapot meghaladó díjtartozása van;
b) korábban fennálló előfizetői szerződését jogszabályban meghatározott felmondási ok miatt az ajánlattételt megelőző hat hónapon belül mondták fel;
c) számlatartozás miatt a szolgáltató a szerződést felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét az Előfizető számára részben vagy egészben korlátozta, vagy
d) számlatartozása miatt a szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az Előfizető ellen, illetve az Előfizető tartózkodási helye ismeretlen, vagy
e) az igénylő, illetve az Előfizető kár okozása érdekében a szolgáltatót megtévesztette vagy a megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvénytelen).

7. A személyes adatok kezelésének jogcíme:

- az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez
- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél
- az adatkezelés a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
- az adatkezelés az Érintett létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
- az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges
- az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek.

8. A személyes adat kezelésének célja:

A Szolgáltató az elektronikus hírközlési szolgáltatásra irányuló szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az Előfizető azonosításához szükséges és elégséges személyes adatot.

A Szolgáltató a díjak számlázása céljából kezelheti az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatot, amely a díj meghatározásához és a számlázáshoz szükséges és elégséges, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatot.

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti az azonosító és egyéb személyes adaton túl azon személyes adatot, amely a szolgáltatás nyújtásához műszakilag elengedhetetlenül szükséges.

A Szolgáltató a kezelt személyes adatot az adatkezelésről való tudomásszerzését követően haladéktalanul törli, ha a Szolgáltatónál valamely, előző pontokban nem említett célból történő adatkezelésre került sor. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybevevőnek valamely, fentiekben nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától.

9. Érintettek jogai

9.1. Hozzáférési jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. Az Érintett által kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki:

• az adatkezelés céljai;
• a személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Szolgáltató közölte vagy közölni fogja;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
• a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz való fordulás joga;
• valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Előfizető elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

9.2. A helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

9.3. A törléshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az Érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett a GDPR. 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) ha a személyes adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte;
e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).

Az adatot a Szolgáltató nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyike miatt szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
c) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással Érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Szolgáltató előzetesen tájékoztatást nyújt az Érintettnek.

9.5. A tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.6. Az adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Szolgáltatónak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az a Szolgáltató, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a. az adatkezelés a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy
b. a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.

10. A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei:


Név:
Levelezési cím:
E-mail:

11. Tájékoztató a személyes adatok biztonságáról:


A Szolgáltató műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodik a szolgáltatás biztonságának, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása során kezelt előfizetői személyes adatok védelméről. A szolgáltatás biztonságába a szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés biztonsága is beleértendő.

A Szolgáltató elsősorban honlapján, illetve szükség szerinti más csatornákon tájékoztatja az Előfizetőt a hálózat egységességét és a szolgáltatás biztonságát veszélyeztető, a Szolgáltató által megtett műszaki és szervezési intézkedések ellenére fennmaradó, ismert kockázatokról és a védelem érdekében az Előfizető által tehető intézkedésekről.

Ha a hálózat egységességét és a szolgáltatás biztonságát érintő vagy veszélyeztető esemény következtében korábban nem ismert, új biztonsági kockázat jelentkezik, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán és internetes honlapján haladéktalanul tájékoztatja az Előfizetőt a korábban nem ismert, új biztonsági kockázatról, a védelem érdekében az Előfizető által tehető intézkedésekről, és azok várható költségeiről.

A közvetlen üzletszerzési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

Az alábbi tájékoztató azon Ügyfeleinknek szól, akik ajánlat kérésével, szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos visszahívást, szolgáltatói megkeresést kértek (a továbbiakban: visszahívással kapcsolatos adatkezelés), illetve akik hozzájárultak ahhoz, hogy a Szolgáltató közvetlen üzletszerzés módszerével ajánlataival megkeresse ügyfeleit (a továbbiakban: direkt marketing adatkezelés).
Az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezései, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendelet (GDPR) rendelkezései irányadók.
Az adatkezelés az Ügyfél hozzájárulásán alapul.
A személyes adatok kezelésének a célja szolgáltatások ajánlása az Ügyfél részére.
Az adatkezeléshez való hozzájárulást az Ügyfél indokolás nélkül a következő e-mail címen (ugyfelszolgalat@invinetwork.hu) vagy postai úton (postacím: H-1012 Budapest, Márvány utca 17. címen) ingyenesen visszavonhatja.
Az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat az Ügyfél. Az adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-

Visszahívással kapcsolatos adatkezelés


A visszahívással kapcsolatos adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím. A név és a lakcím megadása az Ügyfél, valamint a hozzáférési ponton nyújtható szolgáltatások azonosítására szolgál.
Az Ügyfelet közvetlenül a megadott telefonszámon vagy e-mail címen keressük meg. A visszahívás, szolgáltatói megkeresés kérése során az Ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy személyes adatait a jelen tájékoztatás elolvasása után, önkéntesen adja meg.
A megadott személyes adatokat az azok megadásától számított 90 napon belül töröljük, azt a továbbiakban semmilyen célból nem kezeljük.

Online időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelés


Az online időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük: név, telefonszám, e-mail cím. A név megadása az Ügyfél azonosítására szolgál. Az Ügyfelet közvetlenül a megadott e-mail címen egy automatikus üzenetben keressük meg, ami tartalmazza az időpontfoglalás adatait, illetve az időpontfoglaláshoz szükséges kódot. Továbbá az Ügyfelet közvetlenül a megadott telefonszámon is megkereshetjük az időpontfoglalás pontosítása miatt.
Az online időpontfoglalás, szolgáltatói megkeresés kérése során az Ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy személyes adatait a jelen tájékoztatás elolvasása után, önkéntesen adja meg.
A megadott személyes adatokat a foglalás lejárta után 1 nappal töröljük, azt a továbbiakban semmilyen célból nem kezeljük.

Direkt marketing adatkezelés


Direkt marketing adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím. Ügyfelünket a megadott elérhetőségeken fogjuk megkeresni ajánlatainkkal. A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásakor töröljük, azt a továbbiakban semmilyen célból nem kezeljük.

A honlap használatával és az online profilalkotással kapcsolatos adatkezelés


Az adatkezelés célja


A Szolgáltató arra törekszik, hogy a kereskedelmi kampányaink és kereskedelmi ajánlataink megfeleljenek ügyfeleink tényleges fogyasztási szokásainak, érdeklődésének. Ennek érdekében a honlapunk meglátogatását követően a honlapunkon tett látogatásáról és az ott folytatott munkamenetről, valamint más honlapok meglátogatásáról adatokat gyűjtünk. Az így begyűjtött adatokat elemezzük, és azokból profilokat alkotunk, vagyis honlapunk látogatóira – akik között azonosított, regisztrált felhasználók is lehetnek – vonatkozó következtetéseket vonunk le a fogyasztási szokások, érdeklődési kör tekintetében. Ennek célja, hogy az ügyfelek érdeklődését, preferenciáit előre jelezzük, és ennek alapján termékeinket és szolgáltatásainkat úgy fejlesszük tovább, ahogyan az ügyfeleink elvárásainak legjobban megfelel.

Alkalmazott szoftveres megoldások


Az adatgyűjtése és elemzésre elsősorban úgynevezet cookie-kat (sütiket), vagyis a böngészőjébe települő szoftveres megoldásokat használunk. A cookie-k három főbb típusát alkalmazzuk:
Munkamenet cookie: Ezek a cookie-k egy látogatásra korlátozódnak és információkat tárolnak, hogy az weboldal böngészése során ne kelljen újra és újra megadnia bizonyos adatokat. A munkamenet cookie-k röviddel az oldal elhagyása után vagy közvetlenül a böngésző bezárásakor lejárnak és törlődnek.
Állandó cookie: Ezek a cookie-k a látogatásával kapcsolatos preferenciákat tárolják és lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük, amikor újra ellátogat az oldalunkra. Addig maradnak a böngészőben, amíg ki nem törli őket vagy amíg le nem járnak.
Harmadik fél által használt cookie: Ezek a cookie-k nem az Invinetwork Kft-hez köthetők és akár több weboldalon és munkameneten átívelő böngészési tevékenységet is magukban foglalhatnak. Ezek általában az állandó cookie-k csoportjába sorolhatók és addig maradnak a böngészőben, amíg ki nem törli őket vagy amíg le nem járnak.
A cookie-k alapvető információkat tárolnak internetezési szokásairól, és segítségükkel tudjuk működtetni weblapunkat, illetve a lehető legjobban személyre szabni a felhasználói élményt.

A cookie-k mellett más, hasonló technológiákat is használunk:

Webjelzők: Ezek egyedi azonosítóval ellátott apró grafikai elemek, amelyekkel mérhetők és követhetők a honlapon végzett műveletek, látogatói statisztikák. Ezek a pixelek információt gyűjthetnek az eszközéről, a rajta futó operációs rendszer típusáról, IP címéről és az oldal megtekintésének dátumáról, idejéről.
UTM kódok: A nyomkövető URL-ek segítségével tudhatjuk meg, hogy melyik weboldalról jutott az Invinetwork Kft weboldalára.
Közösségi bővítmények: Ezek különböző népszerű közösségi oldalak által működtetett olyan bővítmények, amelyek lehetővé teszik azt, hogy egy weboldalt böngészve használni tudja a közösségi oldalak szolgáltatásait (pl. kedvelés vagy megosztás funkció). Ezek a közösségi bővítmények információkat gyűjthetnek az oldalon végzett tevékenységről, amelyeket továbbíthatnak a közösségi oldal felé.

Milyen funkciókat töltenek be a cookie-k?


Biztonság és hitelesítés: Használunk olyan cookie-kat, amelyek feltétlenül szükségesek weblapunk működtetéséhez, hiszen ezek biztosítják azt, hogy a szolgáltatás a látogatók és a felhasználók számára is megfelelően működjön. Ilyen például a biztonság fenntartása és az autentikáció lehetővé tétele.
Fiók és felhasználói preferenciák: Cookie-k segítségével jegyezzük meg a preferenciáit, például a nyelvi beállításait vagy azon igényét, hogy az oldal emlékezzen Önre, amikor újra ellátogat az oldalra, továbbá cookie-k segítségével tudjuk az Ön igényeinek megfelelően személyre szabni az oldal tartalmát, megjelenését.
Statisztika, teljesítmény: Cookie-kat használunk arra, hogy az Oldal teljesítményére vonatkozó adatokat gyűjtsünk, illetve hogy látogatóink használati szokásait megismerjük. Ezek segítségével fedezhetjük fel az esetleges hibákat és az így szerzett ismereteket arra használhatjuk, hogy még hatékonyabbá tegyük a Szolgáltatást. Jobban megérthetjük azt is, mely oldalakat keresik fel a látogatók, mely funkciókat használják és milyen módon használják őket.
Közösségi oldalak: Bizonyos cookie-k arra szolgálnak, hogy Ön a közösségi oldalak funkcióit használni tudja. Ilyen például a tartalom megosztása vagy egyéb közösségi oldal által biztosított funkció. Ezeket a cookie-kat a közösségi oldalak tárolhatják és kezelhetik. A közösségi oldalakkal elemzési és marketing célokból is együttműködhetünk. A közösségi oldalakat érintő adatkezelési beállításait a közösségi oldalon regisztrált fiókjába bejelentkezve kezelheti.
Hirdetések: A hirdetési cookie-k azt biztosítják, hogy a hirdetések, amelyeket a webhelyünkön és más oldalakon lát, a lehető legrelevánsabbak legyenek az Ön számára. Ezek a harmadik fél által biztosított technológiák lehetővé teszik, hogy felismerjék az Ön által használt eszközöket, demográfiai és érdeklődés alapú információkat továbbítsanak, anélkül, hogy azonosítanák az Ön személyét. Így testreszabott hirdetéseket tudunk megjeleníteni. A harmadik fél szolgáltatók nem az Invinetwork Kft. irányítása alatt állnak, saját adatvédelmi irányelvvel és gyakorlattal rendelkeznek.

A felhasználó hozzájárulása


Az első alkalommal, amikor meglátogatja oldalunkat, egy tájékoztató sávban figyelmeztetjük arra, hogy cookie-kat használunk. A Szolgáltatás használatának folytatásával hozzájárulását adja ezek használatához.
Önnek lehetősége van kezelni, illetve tiltani az egyes cookie-kat. Az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk ennek módjairól. Kérjük vegye figyelembe, hogy ha törli a Invinetwork Kft. cookie-jait, lehetséges, hogy rosszabb minőségűvé vagy korlátozottá válik a hozzáférése oldalunk bizonyos funkcióihoz vagy aloldalaihoz.

Böngésző beállítások: A cookie-kat elsősorban az internetböngészője beállításaival kezelheti. A beállítás pontos helye az adott böngésző típusától függ. A böngészője "Segítség" funkciójával gyorsan megtalálhatja a beállítás helyét. Az alábbiakban részletesebb információt talál arról, hogy a leginkább elterjedt böngészőkben milyen módon tudja elvégezni a beállításokat:

Chrome
Firefox
Safari
Microsoft Edge
Internet Explorer

Hirdetési hálózatok: Ha nem szeretne érdeklődés alapú hirdetéseket látni, ezeket letilthatja, ha ellátogat a http://youronlinechoices.eu vagy a http://www.aboutads.info/consumers oldalra. Felhívjuk figyelmét, hogy ha leiratkozik egy online reklámhálózatról, az még nem jelenti azt, hogy a jövőben nem kap online hirdetést vagy nem lesz részese marketing célú elemzésnek. Ez azt jelenti, hogy a hálózat, melyről leiratkozott, nem fog Önnek az online preferenciáira és böngészési előzményeire alapuló hirdetéseket küldeni. További hasznos linkek az Invinetwork Kft. által használt hirdetési platformok által biztosított beállításokhoz: Facebook, Google

Elemzés: Annak érdekében, hogy jobban megértsük, hogy a közösség tagjai hogyan használják weboldalunkat, elemzéssel foglalkozó partnerek szolgáltatásait vesszük igénybe. A szolgáltatások azt a jogos érdekünket segítik érvényesíteni, hogy megőrizzük szolgáltatásunk megbízható és biztonságos működését, beleértve, hogy a csalások megelőzését, felderítését lehetővé tegyük.

• Google Analytics: Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics elemzésre használja az Ön adatait, kattintson ide a Google Analytics-et blokkoló bővítmény telepítéséhez.
• Hotjar: Ha nem szeretné, hogy a Hotjar tárolja az Ön adatait, kattintson ide.
• Inspectlet: Ha nem szeretné, hogy az alkalmazás tárolja az Ön böngészésének adatait, kattintson ide.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a leiratkozási oldalakat nem az Invinetwork üzemelteti, ezért nem vállal felelősséget a funkciók eléréséért vagy működéséért.

Leiratkozás mobil eszközzel: A mobil eszköz segítségével kezelheti a böngésző cookie beállításait. Erre vonatkozóan a gyártó útmutatójában kaphat részletesebb tájékoztatást.

Online adatfeldolgozó partnereink


… Kft.
Székhelye:
Adószáma:
Cégjegyzékszám:

Adatfeldolgozóinkkal a jogszabályoknak megfelelő szerződést kötöttünk, amely alapján őket többek között titoktartás terheli az általuk megismert személyes adatok tekintetében. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes cookie-k üzemeltetője önálló adatkezelő, amelynek adatkezelésére saját szabályzata az irányadó.

Online chat beszélgetéssel kapcsolatos adatkezelés


A honlapon megjelenő beszélgető felület („chat ablak”) használatával Ön egy ügyfélszolgálati munkatárssal kerül összeköttetésbe. A „chat ablakba” írt üzenetváltásokat a visszakereshetőség érdekében 13 hónapig tároljuk, és abból azokat az adatokat vesszük át ügyfélszolgálati rendszereinkbe, amelyek az Ön kérésének, panaszának, megkeresésének kezeléséhez szükségesek. Ezen átvett adatokat pont úgy kezeljük, mint az ügyfélszolgálattal megosztott más adatokat.
Az első chat üzenet elküldésével (ideértve azt is, ha ugyanott visszahívást kér) Ön elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, és egyúttal hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez.

Online chat adatfeldolgozó partnereink:


… Kft.
Székhelye:
Adószáma:
Cégjegyzékszám:

Adatfeldolgozóinkkal a jogszabályoknak megfelelő szerződést kötöttünk, amely alapján őket többek között titoktartás terheli az általuk megismert személyes adatok tekintetében.

Online Ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatkezelés


Előfizetőinknek lehetőségük van honlapunkon az Online Ügyfélszolgálat szolgáltatásaira regisztrálni. Az Online Ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatkezelési feltételeinket a regisztráció során – annak véglegesítése előtt – megismerhető Online ügyfélszolgálat Felhasználási Feltételei tartalmazzák.

Elérhetőségünk, jogorvoslati jogok, incidens bejelentés


Amennyiben bármilyen kérdése van, vagy élni kíván az adatvédelmi jogszabályokban biztosított – a fentiekben is ismertetett jogaival, így adatkezelési hozzájárulását szeretné visszavonni (amit bármikor indokolás nélkül megtehet), adatait szeretné helyesbíteni, adataihoz való hozzáférésre vagy adathordozhatóságra vonatkozó jogát kívánja gyakorolni, az alábbiak szerint járjon el:

1. Ha ön Előfizetőnk, kérjük tanulmányozza át az Általános Szerződési Feltételeinket (a továbbiakban: „ÁSZF”). Az ÁSZF 10. fejezete tartalmaz további adatkezelési, adatbiztonsági tájékoztatást, és meghatározza, hogy az Előfizetőket érintő egyes adatkezelések esetén miként tudja legeredményesebben a jogait gyakorolni.
2. Ha ön nem Előfizetőnk, az ugyfelszolgalat@invinetwork.hu címen vagy postai úton a H-1012 Budapest, Márvány utca 17. címen kereshet minket adatkezelési ügyekben.
3. Amennyiben ügye nem oldódott meg, adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Név:
Levelezési cím:
E-mail:

4. Amennyiben ügye továbbra sem oldódott meg, az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.
5. Amennyiben azt tapasztalta, hogy az Ön vagy más Invinetwork Kft. ügyfél adata jogosulatlanul változott vagy semmisült meg, azt mással jogosulatlan közölték, mások jogosulatlanul hozzáférhettek vagy jogosulatlanul nyilvánosságra került. kérjük ezt mint adatvédelmi incidenst jelentse be nekünk (az Ön elérhetőségi adatai, valamint az idő, hely és más lényegesnek ítélt körülmények összefoglalásával) a ugyfelszolgalat@invinetwork.hu emailcímen.

Kelt.: Budapest, 2020.05.29.
Invinetwork Kft.